วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบเรื่องจำนวนนับ

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test)

ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขที่________ ชั้น ________
ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง
1. จำนวนนับตั้งแต่ 14 ถึง 32 มีจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะ
ก. 17, 19, 23, 29, 31
ข. 14, 17, 23, 29, 31
ค. 14, 17, 19, 23, 29
ง. 17, 19, 23, 29, 32
2. ตัวประกอบเฉพาะของ 136 คือจำนวนใด
ก. 2, 4
ข. 2, 8
ค. 2, 17
ง. 2, 19
3. ตัวประกอบทั้งหมดของ 176 คือจำนวนใด
ก. 2, 4, 8, 11, 16, 22, 88
ข. 1, 2, 4, 8, 16, 22, 88, 176
ค. 1, 2, 4, 8, 11, 16, 88, 176
ง. 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 176
4. จำนวนนับตั้งแต่ 120 ถึง 150 มีจำนวนคู่กี่จำนวน
ก. 14 จำนวน
ข. 16 จำนวน
ค. 16 จำนวน
ง. 17 จำนวน
5. ข้อใดแยกตัวประกอบของ 48 ได้ถูกต้อง
ก. 48 = 2 × 4 × 6
ข. 48 = 2 × 2 × 2 × 6
ค. 48 = 2 × 2 × 3 × 4
ง. 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3
6. ค.ร.น. ของ 12, 15 และ 18 เป็นเท่าใด
ก. 23 × 32 × 5
ข. 22 × 32 × 5
ค. 23 × 3 × 52
ง. 22 × 32 × 52
7. ห.ร.ม. ของ 36, 72, และ 120 เป็นเท่าใด
ก. 4
ข. 8
ค. 12
ง. 18
8. จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร 53, 80, และ 101 แล้วเหลือเศษ 2 ทุกจำนวน
จำนวนนั้นคือจำนวนใด
ก. 2
ข. 3
ค. 6
ง. 9
9. จำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งเมื่อหารด้วย 18, 24 และ 36 เหลือเศษ 5 ทุกจำนวน
จำนวนนั้นคือข้อใด
ก. 72
ข. 77
ค. 95
ง. 101
10. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 84 และ 96 แตกต่างกันเท่าใด
ก. 660
ข. 666
ค. 668
ง. 672
11. นาฬิกา 3 เรือน เรือนแรกตีบอกเวลาทุก 9 นาที เรือนที่สองตีทุก 16 นาที และเรือนที่สาม
ตีทุก 20 นาที ถ้าตีครั้งแรกพร้อมกันเวลา 18 : 00 น. เวลาใดนาฬิกาทั้งสามเรือนจึงจะ
ตีพร้อมกันเป็นครั้งที่สอง
ก. 3 : 00 น.
ข. 4 : 00 น.
ค. 5 : 00 น.
ง. 6 : 00 น.
12. มีชมพู่ 45 ผล เงาะ 90 ผล และมังคุด 120 ผล ต้องการจัดใส่ถาดให้มีจำนวนเท่าๆ กัน และมีจำนวนมากที่สุด โดยแต่ละถาดจะต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกัน และไม่เหลือเศษเลยจะได้ถาดละกี่ผล
ก. 3 ผล
ข. 5 ผล
ค. 9 ผล
ง. 15 ผล
13. กระดาษแผ่นหนึ่งกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร จะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ที่สุดและไม่ให้เหลือเศษเลย จะได้กี่แผ่น
ก. 15 แผ่น
ข. 20 แผ่น
ค. 22 แผ่น
ง. 60 แผ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น